Blog

<   wróć
Podatek od nieruchomości

17 kwietnia 2020

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, którego wysokość wyznacza gmina, stanowi on jeden z większych źródeł dochodów własnych jej budżetu. Warto wiedzieć, za co należy płacić, a za co nie.

Co podlega opodatkowaniu?

– grunty niebędące gruntami rolnymi lub lasem
– budynki i ich części
– mieszkania lub lokale użytkowe wyodrębnione prawnie, tj. posiadające księgi wieczyste.

Kto jest zobligowany do jego uiszczania?

– właściciel,
– osoba używająca gruntów jak właściciel choć nim nie jest, tzw. posiadacz samoistny,
– użytkownik wieczysty gruntów będących własnością publiczną,
– posiadacz mienia publicznego

Nie płacą natomiast:

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej za:

a) budynki gospodarcze tudzież ich część jeśli są:
– wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej
– częścią gospodarstwa rolnego i wykorzystywane są jedynie do działalności rolniczej
– przeznaczone na specjalną produkcję rolną jak np. pasieki, uprawę w szklarniach, hodowlę zwierząt futerkowych itd.

b) grunty i budynki wprowadzone do rejestru zabytków, jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z regulacjami przepisów o ochronie zabytków,

c) grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, użytki ekologiczne

d) działki przyzagrodowe pod warunkiem, że osoba należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spełnia najmniej jeden z poniższych warunków:
– jest w wieku emerytalnym,
– jest inwalidą I lub II grupy,
– jest osobą o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym,
– jest całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

e) grunty, altany działkowe, obiekty gospodarcze do 35 m² oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową – podpunkt ten dotyczy jedynie dóbr położonych w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Uwaga! Być może Twoja gmina przewidziała dodatkowe ulgi. Warto sprawdzić na jej stronie internetowej, być może możesz zapłacić mniej lub wcale.

Materiał powstał dzięki dofinansowaniu z NIW-CRSO w ramach PROO.