Blog

<   wróć
Program pomocy dla dużych przedsiębiorstw i poprawki w tarczy antykryzysowej 4.0

20 czerwca 2020

11. czerwca Komisja Europejska zatwierdziła ostatni element tarczy antykryzysowej, który stanowi wsparcie dla dużych firm wynoszące 7,5 mld zł. 18. czerwca zakończyło się 12. posiedzenie senatu, na którym Izba rozpatrzyła 10 ustaw, wśród których do 7 wprowadziła poprawki, w tym ustawa o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, do której wprowadzono 126 poprawek.

Program finansowania dużych firm ma polegać na pomocy w formie instrumentów służących dokapitalizowaniu, zwłaszcza w formie instrumentów kapitałowych poprzez nabycie akcji zwykłych i uprzywilejowanych w spółkach publicznych i prywatnych, a także hybrydowych instrumentów kapitałowych jak obligacje zamienne czy pożyczki.

Kto będzie mógł skorzystać z tarczy finansowej dla dużych firm?

Przedsiębiorstwa:
– które zatrudniają więcej niż 249 osób lub
– których obrót jest wyższy niż 50 mln euro, a ich suma bilansowa wyższa niż 43 mln euro.

Dodatkowo średnie przedsiębiorstwa, które:
– zatrudniają powyżej 150 pracowników i
– ich obrót przekracza 100 mln zł,
– skorzystały z tarczy dedykowanych małym i średnim firmom.

Firmy, które spełniają powyższe wymogi i wykazały spadek przychodów w wyniku pandemii, zostaną wpisane na listę rankingową, następnie po analizie zostaną podjęte decyzje inwestycyjne, a po podpisaniu umowy zostaną wypłacone środki.

Wsparcie dla dużych firm to składowa projektu antykryzysowego. Do samej ustawy znanej pod nazwą tarczy antykryzysowej Izba podczas 12. posiedzenia senatu wprowadziła 126 poprawek obejmujących między innymi następujące:

Za dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych ma być odpowiedzialny Bank Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty mają mieć zastosowanie jedynie do kredytów, co do których nie stwierdzono zaległości w spłacie.

Samorządy mają według projektu ustawy mają być zwolnione z tzw. janosikowego w miesiącach, w których w porównaniu do roku 2019 są stratne przynajmniej o 20%, przy czym do dochodów nie mają się zaliczać skutki finansowe wynikające z udzielania ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w oparciu o przepisy szczególne wydanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii tudzież stanu klęski żywiołowej.

Pewne odliczenia podatkowe mają być przewidziane dla podatników, którzy wspierają podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych ze względu na epidemię COVID-19, jeśli darowizny przekazane były przy udziale organizacji pożytku publicznego.

Przewidziane zostały również wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków mających na celu dofinansowanie wynagradzania pracowników objętych przestojem ekonomicznym czy obniżeniem wymiaru czasu pracy w związku z epidemią. Ma mieć to bezpośrednio wspierający wpływ na instytucje kultury.

Również pracownicze plany kapitałowe w jednostkach samorządu terytorialnego mają mieć przesunięty o rok termin wprowadzenia.

Ze względu na pilne zapotrzebowanie środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych poświęcone ochronie miejsc pracy mają być w pierwszej kolejności udzielone szybko, dopiero na drugim planie ma się znaleźć badanie prawidłowości ich wydatkowania i ma być rozłożone w czasie.

Pojawiły się również poprawki dotyczące „ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem„.

Limity odprawy, odszkodowania czy innego świadczenia wypłacanego w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art.15gd specustawy COVID-19 mają nie mieć zastosowania wobec osób powyżej 65 roku życia oraz tych, którzy przechodzą na emeryturę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Doprecyzowana ma zostać również definicja powierzchni handlowej powyżej 2000m2 w art. 15ze specustawy COVID-19, by jednoznacznie obejmowała lokale usługowe, w tym gastronomiczne. Poprawka ma wejść w życie z mocą wsteczną od dnia 31 marca 2020 r.

Kolejna zmiana ma dotyczyć przesyłek, które miałyby nie zostawać odesłane do nadawcy w przypadku, jeśli ten przebywa na kwarantannie, a żeby podejmowane były po czasie zakończenia rzeczonej kwarantanny próby ponownego jej dostarczenia.

Składanie wniosków o zawieszenie wykonania umowy kredytowej miałoby być wykonywane do 30.09.2020 r.

Wykreślone mają być przepisy zmieniające ustawy z przepisów Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa budowlanego, gdyż wg Senatu zmiany te nie powinny następować w trybie Tarczy 4.0.

Uregulowane mają zostać również niektóre nieścisłości, które wzbudziły zastrzeżenia Izby.

Mamy nadzieję, że projekt tarczy antykryzysowej pomoże w możliwym stopniu wymagającym tego szczeblom gospodarki i że Wasze przedsięwzięcia będą odnosić sukcesy mimo wszelkich przeciwności.

Materiał powstał dzięki dofinansowaniu z NIW-CRSO w ramach PROO.