Pierwsze kroki z RODO

Skoro tutaj trafiłeś, najprawdopodobniej mierzysz się (lub będziesz mierzyć) z dostosowaniem swojego podmiotu do wymagań stawianych przez RODO. Aby wesprzeć Cię w przygotowaniach do tego wyzwania, prezentujemy zestaw praktycznych wzorów dokumentów, narzędzi oraz wskazówek i instrukcji. Krok po kroku pomogą Ci one w wypełnieniu podstawowych obowiązków spoczywających na Twojej organizacji na gruncie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Fundamenty

Aby rozpocząć działania zmierzające do stworzenia dobrze funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych w Twojej firmie, musisz przede wszystkim wiedzieć, jaką rolę w nim odgrywasz. Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność jednoosobowo, w formie spółki, stowarzyszenia, fundacji czy organu publicznego, jeśli przetwarzasz w związku z tym dane osobowe (choćby swoich pracowników), stajesz się administratorem danych osobowych. Jest to centralny podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych, równocześnie je nadzorujący, co pociąga za sobą liczne zadania, których niewykonanie może rodzić szereg negatywnych konsekwencji, w tym astronomiczne kary pieniężne.

Oczywiście zasadniczy akt, którego znajomość jest nieodłączna przy dostosowywaniu organizacji do aktualnych wymogów prawnych (a także na dalszym etapie – przy utrzymywaniu zgodności), to RODO. Jego treść udostępniamy bezpłatnie w opracowaniu „RODO nawigator”, które możesz znaleźć pod tym linkiem . Zawiera ono zaktualizowany tekst RODO (ze sprostowaniem wydanym przez Komisję Europejską), treść ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, listę najważniejszych wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych wraz z linkami do ich pobrania, interaktywne powiązania pomiędzy RODO a ustawą o ochronie danych osobowych oraz interaktywne powiązania pomiędzy RODO a konkretnymi wytycznymi, które wyjaśniają, jak je stosować.

Najważniejszy pierwszy krok

Jak wiadomo, same suche przepisy nie wystarczą, aby odpowiednio wdrożyć RODO w firmie. Jeśli zatem podejmiemy decyzję o rozpoczęciu tego procesu, konieczne jest opracowanie planu, na podstawie którego będzie on realizowany. Na kompleksowe przygotowanie organizacji składa się kilka elementów, m.in. przeszkolenie pracowników, sporządzenie dokumentacji czy audyt. w pierwszej kolejności szczególną uwagę należy zwrócić na ostatni z przywołanych elementów, pozwalający zbadać i ocenić stan organizacji w obszarze zarówno formalnoprawnym, jak i IT oraz w zakresie stosowanych zabezpieczeń fizycznych. Bez audytu niemożliwe jest podjęcie dalszych kroków zmierzających do osiągnięcia obranego celu.

Wymaga podkreślenia to, że z każdego audytu przeprowadzanego przez profesjonalny podmiot – taki jak ODO 24 – sporządzany jest raport zgodności z zasadami ochrony danych osobowych. Nie sposób pominąć, że audyt nie ogranicza się do dokonania wskazanej oceny. Treść raportu z działań zespołu audytowego obejmuje przede wszystkim rekomendacje oraz propozycje konkretnych rozwiązań i ulepszeń pozwalających osiągnąć zgodność funkcjonowania organizacji z RODO, a równocześnie zminimalizować ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Ryzyko? Do analizy!

Organizacje wykonujące operacje na danych osobowych lub zestawach danych osobowych na gruncie RODO są co do zasady zobowiązane do zarządzania ryzykiem przetwarzania tych danych. Głównym instrumentem pozwalającym administratorowi na wywiązanie się z tej powinności jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA). To element oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, dokonywany poprzez analizę operacji przetwarzania w konkretnej jednostce. 

Informacja to podstawa

Po wejściu w życie RODO znacząco wzrosła ilość informacji, jakie należy przekazywać osobom fizycznym, których dane dotyczą. Klauzula informacyjna powinna zawierać m.in.:

 • dane administratora danych,
 • kontakt do inspektora ochrony danych (o ile został powołany),
 • cel przetwarzania,
 • podstawę prawną przetwarzania,
 • czas, przez jaki dane będą przetwarzane,
 • informacje o przysługujących osobie fizycznej prawach w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie dostosowali jeszcze treści klauzul informacyjnych do wymogów RODO, polecamy artykuł „Klauzule RODO”, wyjaśniający, jak spełnić obowiązek informacyjny i jakie dane podawać.

Gdy powierzasz dane innym

W nowoczesnym modelu zarządzania przedsiębiorstwem za optymalne rozwiązanie przyjmuje się korzystanie z usług outsourcingu, co implikuje przekazywanie coraz większej ilości danych osobowych w ramach np. obsługi kadrowo-płacowej, wsparcia w prowadzeniu serwisów internetowych bądź mediów społecznościowych, działań promocyjno-marketingowych czy serwisu IT. w artykule „Powierzenie przetwarzania danych osobowych – czym dokładnie jest i kiedy je stosujemy? ” wyjaśniamy, co jest istotą powierzenia przetwarzania danych i kiedy do niego dochodzi.

Aby powierzanie danych podmiotom zewnętrznym było zgodne z RODO, musi odbywać się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego. Przepis art. 28 RODO wskazuje obligatoryjne elementy, które powinny znaleźć się w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wzór spełniający wymogi prawa możesz znaleźć w tekście „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO – udostępniamy gotowy wzór” .

Oprócz zawarcia odpowiedniej umowy ważnym zadaniem administratora danych jest weryfikacja podmiotu przetwarzającego. Podmiot, z którego usług korzysta administrator, powinien bowiem zapewniać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne pozwalające zabezpieczyć udostępniane dane. RODO jednak nie precyzuje, w jaki sposób administrator powinien zbadać i ocenić podmiot, któremu powierzy przetwarzanie swoich danych osobowych.

Pamiętaj o rejestrach

Wśród obowiązków, które przepisy RODO nałożyły zarówno na administratorów, jak i na podmioty przetwarzające (czyli podmioty, którym administrator zleca przetwarzanie danych, np. w ramach outsourcingu księgowości czy obsługi kadrowej), znajduje się prowadzenie rejestrów – odpowiednio rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania.

Prowadzony przez administratora rejestr czynności przetwarzania to dokument, który powinien zawierać m.in.:

 • tożsamość oraz dane kontaktowe administratora,
 • cele przetwarzania danych,
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych,
 • opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Trzeba pamiętać, że przedmiotowe rejestry to jedne z pierwszych dokumentów, o które może poprosić pracownik UODO podczas kontroli, gdyż pozwalają one na najlepsze rozeznanie w procesach przetwarzania danych osobowych w organizacji. Nie należy więc lekceważyć obowiązku ich prowadzenia. w tekście „Rejestr czynności przetwarzania – centrum utrzymania zgodności z RODO”  nie tylko wyjaśniamy, jakie korzyści może przynieść organizacji prowadzenie rejestru, lecz także podajemy przykładowe wpisy, którymi możesz się zainspirować podczas budowania rejestrów dla własnej organizacji.

Po co ta dokumentacja?

Pełna dokumentacja ochrony danych osobowych, którą powinno przygotować kierownictwo organizacji, może składać się nawet z kilkudziesięciu różnego rodzaju dokumentów. To zbiór polityk, regulaminów oraz procedur, których opracowanie i wdrożenie jest nieodłącznym warunkiem zapewnienia zgodności organizacji z RODO. Mając świadomość, jak wymagające jest to zadanie, dzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem w artykule „Jak stworzyć użyteczną dokumentację ochrony danych?”, zawierającym  wskazówki dotyczące tego, jakie dokumenty i w jaki sposób należy przygotować.

IT równie istotne

Nie sposób zaprzeczyć, że właściwa dokumentacja stanowi jeden z trzonów systemu ochrony danych osobowych. Niemniej w toku konstruowania jego struktury osoby odpowiedzialne za organizację nie mogą zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu drugiego z kluczowych obszarów, którym jest szeroko pojęte IT. Praca nad tą gałęzią jest o tyle trudna, że RODO jest aktem neutralnym technologicznie, niewskazującym wprost, jakich środków należy użyć, aby osiągnąć zgodność z przepisami.

W opracowaniu „Sprawdzenie jakości wdrożenia RODO w obszarze IT” –  przygotowanym przez naszych ekspertów w tej dziedzinie – tłumaczymy, jak dokonać oceny stopnia dostosowania systemów teleinformatycznych do wymogów RODO. Warto zapoznać się także z przeanalizowanymi przez zespół ODO 24 podstawami i założeniami decyzji Prezesa UODO nakładającej na administratora karę pieniężną za niewystarczające zabezpieczenia w sferze IT.

W artykule „Kara UODO za brak prawidłowego mechanizmu uwierzytelniającego”  omawiamy przyczyny wydania przedmiotowej decyzji przez organ nadzorczy, a przede wszystkim podpowiadamy, co zrobić, aby uniknąć nałożenia podobnej kary.

Jak z tym wszystkim sobie poradzić?

Trudno powiedzieć, czy RODO ma więcej przeciwników, czy zwolenników. Pewne jest jednak to, że nikt (choćby tego chciał) nie może przejść obok tematu ochrony danych osobowych obojętnie. Dlatego też tak istotne jest budowanie świadomości w tym obszarze – zarówno wśród administratorów czy innych osób mających do czynienia z danymi na co dzień, jak i wśród podmiotów danych osobowych, czyli osób fizycznych, którym przysługują określone uprawnienia na gruncie RODO.

Administrator – sprawujący nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych – nie może zapomnieć o edukacji pracowników. Niestety najczęściej to właśnie ludzie są najsłabszym ogniwem, a ich błędy są przyczyną większości incydentów i naruszeń ochrony danych osobowych. Przychodząc w sukurs pracodawcom, proponujemy szeroki wachlarz szkoleń , w tym szkolenia otwarte, zamknięte oraz e-learning, spośród których każdy na pewno znajdzie model odpowiedni do potrzeb swojego podmiotu.

Jedną z najważniejszych osób, która powinna zostać wyznaczona w każdej organizacji, jest inspektor ochrony danych (IOD). Jego rolą jest zadbanie o to, aby jednostka funkcjonowała na co dzień w zgodzie z zasadami ochrony danych osobowych. Realizowane przez niego zadania to przede wszystkim bieżące doradzanie tak pracodawcy, jak jego pracownikom, a także informowanie ich i szkolenie. Ponadto IOD przeprowadza cyklicznie wewnętrzne audyty i systematycznie ocenia zgodność organizacji z RODO, wskazując pola do poprawy i wydając odpowiednie rekomendacje w tym zakresie. w razie potrzeby pośredniczy w kontaktach z Prezesem UODO i wspiera organizację podczas kontroli przeprowadzanej przez organ nadzorczy.

Należy jednak mieć na uwadze, że duża odpowiedzialność IOD, wiążąca się z wykonywaniem wskazanych zadań, niesie za sobą konieczność posiadania szerokiej, a przede wszystkim funkcjonalnej wiedzy, którą trudno uzyskać własnymi siłami. Kompleksowe przygotowanie do tej roli zapewnia nasz akredytowany czterodniowy kurs dla inspektorów ochrony danych  (skierowany również do innych osób zajmujących się ochroną danych w organizacji bądź wspierających IOD). Wyczerpująco zaprezentowaliśmy w nim teorię, którą połączyliśmy z praktyką.

Podsumowanie

Uwzględniając powyższe, nie sposób zaprzeczyć, że zarządzających, którzy chcą osiągnąć i zachować zgodność z RODO, czeka wiele skomplikowanych zadań, takich jak tworzenie rejestrów i ewidencji, szkolenie pracowników, nadawanie upoważnień czy reagowanie na incydent. w uzyskaniu kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych w organizacji może pomóc niezawodna aplikacja – ODO Nawigator.  To przydatne narzędzie, za którego pośrednictwem administrator samodzielnie wypełni szereg spoczywających na nim obowiązków.

Choć wykorzystanie proponowanych dokumentów oraz pozostałych instrumentów stanowi niekwestionowaną pomoc dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej doświadczony menedżer może pogubić się w gąszczu przepisów i wynikających z nich licznych wymogów. Dlatego jeśli potrzebujesz wsparcia – np. w realizacji któregokolwiek ze wskazanych zadań, w kompleksowym wdrożeniu RODO, przeprowadzeniu analizy ryzyka albo w wykonywaniu funkcji IOD – służymy pomocą!

Mówiąc o pomocy, nie można pominąć oferowanych przez nas bezpłatnych porad  prawnych i informatycznych. w razie pojawienia się wątpliwości w trakcie Twojej (lub Twoich pracowników) pracy z danymi osobowymi zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie ODO 24.  Odpowiedzi udzielają nasi eksperci – będący doświadczonymi praktykami w swoich dziedzinach.

Mamy nadzieję, że dzięki dostarczonemu przez nas wsparciu bez trudu poradzisz sobie ze stawianiem pierwszych kroków w RODO, a ochrona danych osobowych stanie się dla Ciebie najprostszym i najprzyjemniejszym z obowiązków – niezależnie od tego, czy jesteś RODO-entuzjastą, czy RODO-sceptykiem.

Jak NIE pisać pism procesowych

 

Osoby, które nie korzystają z usług adwokata lub radcy prawnego, pomimo najlepszych chęci, często pogarszają swoją sytuację własnymi pismami. Warto więc wiedzieć czego należy się wystrzegać przy pisaniu pisma do sądu.

1. Nie zakładajmy, że sąd jest naszym wrogiem.

Sędziowie, prokuratorzy oraz inni funkcjonariusze publiczni wykonują tylko swoją pracę i na wstępie osobiście nic do nas nie mają, a utrzymanie tego stanu rzeczy leży w naszym interesie.

2. Nie groźmy sądowi.

Prezydent, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Minister Sprawiedliwości naprawdę nie „zrobią z nimi porządku.” Widmo Strasburga również nie przestraszy sądu.

3. Nie zamieszczajmy w pismach swojej biografii i genealogii.

Fakt, że dziadek odbudowywał Warszawę, a mama jako pedagog wychowała pokolenia wspaniałej młodzieży, w żaden sposób nie wpłynie na wynik sprawy, która dotyczy konkretnej, ściśle określonej kwestii. Fakt, że w rodzinie przeciwnika byli TW oraz osoby uzależnione od alkoholu również nie pomoże.

4. NIE NADUŻYWAJMY WIELKICH LITER, PODKREŚLEŃ, POGRUBIEŃ ORAZ WYKRZYKNIKÓW!!!!

5. Nie używajmy pytań retorycznych i środków ekspresji typowych dla języka mówionego.

Pytanie typu: „Co to ma być za sprawiedliwość, ja pytam się?!” na pewno pozostanie bez odpowiedzi ze strony sądu.

6. Nie powołujmy się na rozstrzygnięcia w sprawach krewnych i znajomych – każda sprawa jest inna.

7. Nie używajmy wyrażeń, których znaczenia nie jesteśmy do końca pewni.

Lepiej nie dawać sądowi szansy na stwierdzenie, że nasza argumentacja była kokluDĘTA.

8.  Nie przedłużajmy pisma ponad miarę.

Najlepszy efekt da pismo krótkie i na temat.

9. Nie piszmy ręcznie.

Nawet najlepsze pismo nie przyniesie spodziewanego efektu jeżeli adresat nie będzie w stanie go odczytać. Jeśli już naprawdę ktoś musi pisać ręcznie, to powinien zrobić to bardzo starannie. Nieczytelne pisma z pewnością zirytują sąd, a mogą również skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych i przedłużeniem postępowania. Z kolei gdybyśmy w trakcie procesu zdecydowali się jednak skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, to narażamy się w takim przypadku na rozliczanie według stawki godzinowej:)

10. Nie wysyłajmy pisma w dniu, w którym zostało sporządzone.

Jego ponowne przeczytanie po jakimś czasie pozwoli skorygować ewentualne błędy lub zrezygnować z niefortunnych sformułowań. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy sporządziliśmy pismo dopiero w ostatnim dniu terminu.

Zachęcam Państwa do komentowania i ewentualnego uzupełnienia listy!

Jak przygotować się do rozprawy sądowej

Udział w rozprawie sądowej dla wielu osób wiąże się ze znacznym stresem, niezależnie od tego, czy w toku postępowania występują w charakterze strony powodowej, czy pozwanej. Niestety, prowadząc biznes trzeba liczyć się z tym, iż prędzej czy później konieczne będzie prowadzenie sporu sądowego, czy to z nierzetelnym kontrahentem, czy z niesolidnym pracownikiem. Jak przygotować się do rozprawy, czego można spodziewać się w sądzie oraz jak zachować się na sali rozpraw?

1. Przede wszystkim, po otrzymaniu wezwania do osobistego stawiennictwa na rozprawę w sądzie, zaplanuj sobie dzień, w którym ma się odbyć rozprawa w taki sposób, by z odpowiednim wyprzedzeniem dotrzeć do budynku sądu. Jeżeli jest to twój pierwsza wizyta w tej instytucji, zadbaj o nawet półgodzinny zapas czasu, by na spokojnie odnaleźć odpowiednią salę rozpraw, tym bardziej, że zdarzają się sytuacje, w których wokanda zostaje przeniesiona na inną salę.

2. Zadbaj o dostosowany do sytuacji ubiór, zrezygnuj z ekstrawaganckiego czy zbyt odważnego stroju. Nawet w najgorętszy dzień krótka sukienka, czy wydekoltowana bluzka nie stanowią odpowiedniego wyboru. Nasze ubranie przede wszystkim powinno być schludne, dostosowane do powagi urzędu, którym jest sąd.

3. Pamiętaj, by mieć ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Sędzia może bowiem chcieć zweryfikować czy na rozprawie stawiła się właściwa osoba.

4. Gdy nadejdzie godzina twojej rozprawy, a nic się nie wydarzy, nie panikuj, niestety opóźnienia w sądzie zdarzają się całkiem często. Czekaj cierpliwie, aż protokolant wywoła sprawę, czyli wezwie do wejścia na salę rozpraw wszystkie osoby, które zostały na rozprawę wezwane lub zawiadomione. Jeżeli nie jesteś stroną postępowania, a jedynie świadkiem, po wywołaniu sprawy, powinieneś wraz z powodem i pozwanym wejść na salę. Na miejscu sędzia sprawdzi twoje dane osobowe (uwaga, praktyka wskazuje, że to najprostsze pytania potrafią wprawić w największą konsternację – z uwagi na stres, świadkowie często mają problem z odpowiedzią na pytanie o swój wiek, czy wykonywany zawód), poinformuje o prawach i obowiązkach (w tym przede wszystkim o prawie do odmowy zeznań, czy obowiązku mówienia prawdy, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), a w razie potrzeby odbierze przyrzeczenie. Jeżeli pouczenie jest dla ciebie niezrozumiałe, nie bój się poprosić sędziego o powtórzenie lub wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Jeśli jesteś stroną powodową, to powinieneś usiąść w ławce po prawej stronie patrząc ze strony sędziego, a jeśli pozwanym – po lewej. Świadkowie natomiast siadają w ławce dla publiczności, znajdującej się naprzeciwko stołu sędziowskiego.

5. W przypadku spóźnienia na rozprawę, wejdź na salę i zasygnalizuj sędziemu, że jesteś na miejscu. Nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa może bowiem skutkować ukaraniem karą grzywny.

6. Słuchaj uważnie pytań kierowanych do ciebie przez sędziego oraz przez pełnomocników. Niezależnie od tego, kto kieruje do ciebie pytania, odpowiadaj zawsze w kierunku sędziego. W razie potrzeby do składu sędziowskiego możesz zwracać się „Wysoki Sądzie” lub „proszę Sądu”, unikaj natomiast zwrotów grzecznościowych typu „proszę Pani” i „proszę Pana”. Składając zeznania lub inne oświadczenia przed sądem, należy czynić to w pozycji stojącej (w uzasadnionych okolicznościach, np. z uwagi na podeszły wiek lub zły stan zdrowia, sędzia może wyrazić zgodę na składanie zeznań w pozycji siedzącej – wniosek o to należy złożyć na początku przesłuchania).

Podczas przesłuchania, czy to w charakterze strony postępowania, czy to świadka, staraj się skupić na tym, co jest przedmiotem postępowania. Słuchaj pytań zadawanych przez sędziego oraz pełnomocników. Pamiętaj, że przede wszystkim zeznania mają dotyczyć faktów, a nie subiektywnej oceny danej sytuacji. Okaż szacunek, zarówno sędziemu, biorącym udział w sprawie pełnomocnikom, ale również stronom postępowania (nawet jeżeli pałasz dużą antypatią do strony przeciwnej, sąd nie jest miejscem, gdzie powinno się uzewnętrzniać zbyt dużą ilość negatywnych emocji).

7. Jeżeli jesteś stroną postępowania, to możesz aktywnie uczestniczyć w toku całej sprawy sądowej. Jesteś uprawniony nie tylko do składania oświadczeń, czy wniosków dowodowych, ale również do zadawania pytań świadkom. Pamiętaj jednak, że musisz każdorazowo uzyskać zgodę sędziego na wypowiedzenie się.

8. Całość rozprawy jest protokołowana, a coraz częstszą praktyką jest nagrywanie rozpraw sądowych. Dzięki temu, nie musisz się bać,że informacja zostanie w protokole pominięta lub ujęta w nieprawidłowy sposób.

9. Ilu sędziów obecnych jest na sali rozpraw? Standardowo jest to jeden sędzia, jednakże zdarzają się sprawy, które rozpoznawane są przy dodatkowej obecności ławników (w szczególności, część spraw z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, sprawy o rozwód), jak i przy obecności trzech sędziów zawodowych (taka sytuacja dotyczy przede wszystkim postępowania apelacyjnego).

10. Oczywiście, jeżeli korzystasz w toku postępowania z pomocy fachowego pełnomocnika, czy to adwokata, czy radcy prawnego, z pewnością będziesz mógł liczyć na jego pomoc przy wszelkich kwestiach związanych z przebiegiem postępowania. Pełnomocnik rozwieje twoje wszelkie wątpliwości związane ze sprawą, odpowie na wszystkie nurtujące cię pytania, chroniąc cię tym samym przed niepotrzebnym stresem.

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Sądy cywilne rozpatrują przede wszystkim sprawy majątkowe. W ich przypadku najczęściej kryterium rozstrzygającym o tym czy dana sprawa należy do właściwości sądu rejonowego czy okręgowego jest wartość przedmiotu sporu. Aby wiedzieć gdzie skierować nasz pozew musimy więc umieć ją obliczyć.

Znajomość wartości przedmiotu sporu (WPS) jest kluczowa dla stron postępowania. Oprócz wskazanej wyżej kwestii wyboru sądu, zależy od niej również wysokość opłat sądowych oraz kosztów reprezentacji adwokata lub radcy prawnego, jakie strona przegrywająca proces będzie musiała zwrócić przeciwnikowi. Oto 8 wskazówek jak należy obliczyć WPS w zależności od rodzaju sprawy.

 1. W sprawach o zapłatę WPS stanowi kwota, której zasądzenia domagamy się od przeciwnika. Jeżeli jednak nie jest ona wyrażona w pełnych złotych, to zaokrąglamy WPS w górę do pełnych złotych
 1. Do WPS nie wliczamy, odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego.

Przykład:

Przeciwnik miał nam zapłacić 10.000 zł w dniu 1.01.2014 r. Pozew składamy w dniu 21.07.2014 r. Żądamy więc zasądzenia kwoty 10.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 2.01.2014 r. (pierwszy dzień zwłoki) do dnia zapłaty. Reprezentuje nas adwokat, więc żądamy również zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w wysokości określonej w przepisach, czyli w tym wypadku 1.200 zł. WPS wynosi w takim wypadku 10.000 zł.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja gdy zdecydujemy się skorzystać z tzw. kapitalizacji odsetek. Przepisy przewidują, że od dnia wniesienia pozwu możemy żądać odsetek od zaległych odsetek. Oznacza to, że możemy obliczyć wysokość odsetek na dzień wniesienia pozwu i doliczyć tę sumę do kwoty głównej czyli kapitału. Odsetki nie są wtedy żądane obok roszczenia głównego.

Przykład:

W opisanej wyżej sytuacji odsetki od dnia 2.01.2014 r. do dnia 21.07.2014 r. wynoszą 715,89 zł (13% w skali roku, 201 dni zaległości). Kapitalizujemy odsetki, co oznacza, że żądamy 10.715,89 zł z odsetkami od dnia 22.07.2014 r. do dnia zapłaty. WPS wynosi 10.716 zł, co wpływa również na wysokość kosztów reprezentacji adwokata, które wyniosą 2.400 zł.

 1. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się WPS stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Typowym przykładem świadczeń powtarzających się są alimenty.

Przykład:

Domagamy się zasądzenia alimentów w kwocie 1000 zł miesięcznie. WPS wyniesie 12.000 zł.

Jeżeli dochodzilibyśmy świadczeń trwających krócej niż rok (np. renta z tytułu niezdolności do pracy, która będzie trwała 3 miesiące, dochodzona od sprawcy wypadku drogowego), to zliczamy wartość wszystkich świadczeń.

Opisana w tym punkcie reguła dotyczy żądania świadczeń na przyszłość. W przypadku gdy domagamy się zaległych świadczeń, np. alimentów, to WPS obliczamy według reguły z punktu 1.

 1. W sprawach wynikających z umów najmu i dzierżawy, zawartych na czas oznaczony, gdy spór dotyczy:
  • istnienia,
  • unieważnienia,
  • rozwiązania,
  • wydania przedmiotu umowy,

WPS stanowi suma czynszu za sporny okres, lecz nie więcej niż za rok.

Przykład:

W dniu 1.01.2014 r. wynajęliśmy mieszkanie na 6 miesięcy na podstawie umowy ustnej. Czynsz ustalono na 1000 zł miesięcznie. Po jakimś czasie właściciel zmienił zdanie i stwierdził, że nie doszło do zawarcia żadnej umowy. Żeby zabezpieczyć się przed żądaniem opuszczenia lokalu wnosimy pozew o ustalenie istnienia umowy najmu, w okresie od 1.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r. WPS wyniesie 6.000 zł.

Gdyby sporny okres wynosił 15 miesięcy, to WPS wyniósłby 12.000 zł, bo górną granicą jest okres jednego roku.

W wypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy została zawarta na czas nieokreślony WPS stanowi suma czynszu za okres 3 miesięcy.

Przykład:

Sytuacja jak wyżej z tym że umowa została zawarta na czas nieokreślony. WPS wyniesie 3.000 zł, bez względu na długość spornego okresu.

 1. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa WPS stanowi suma czynszu za okres trzech miesięcy.

Przykład:

Ktoś samowolnie zamieszkał w naszym lokalu. Szacujemy, że rynkowa wartość czynszu takiego lokalu wynosi 1.000 zł miesięcznie. WPS w sprawie o eksmisję wyniesie więc 3.000 zł.

 

 1. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące:
  • nawiązania,
  • istnienia,
  • rozwiązania

stosunku pracy, przy umowach na czas określony, WPS stanowi suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok.

Przykład:

Zostaliśmy zatrudnieni na umowę o pracę na okres 6 miesięcy. Miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1.000 zł. Zostaliśmy niesłusznie zwolnieni dyscyplinarnie i odwołujemy się do sądu. WPS wyniesie 6.000 zł

W wypadku, gdyby umowa została zawarta na czas nieokreślony WPS stanowi suma wynagrodzenia za okres jednego roku. W powyższym przykładzie WPS wyniósłby więc 12.000 zł.

 1. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę WPS stanowi suma wierzytelności, chyba że przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość – w takim wypadku rozstrzyga wartość mniejsza.

Przykład:

Pożyczyliśmy dłużnikowi kwotę 100.000 zł, a jako zabezpieczenie ustanowiliśmy zastaw na samochodzie dłużnika. Dłużnik po pewnym czasie kwestionuje skuteczność ustanowienia zastawu. Wnosimy pozew o ustalenie istnienia zastawu. Jeżeli samochód jest warty 100.000 zł lub więcej, to WPS będzie stanowiła właśnie ta kwota. Jeżeli samochód będzie warty mniej, to WPS będzie równy jego wartości.

 1. W wypadku gdy dochodzimy kilku roszczeń obliczając WPS sumujemy ich wartość, stosując powyższe reguły.

Przykład:

Ktoś zajął nasz lokal bez tytułu prawnego. Rynkowy czynsz wynosi 1.000 zł miesięcznie. Dodatkowo lokal został zdewastowany, a szkody wyniosły 5.000 zł. Żądamy eksmisji i naprawienia szkody. WPS wyniesie więc 8.000 zł, na co składa się 3.000 zł, obliczone zgodnie z punktem 5 oraz 5.000 zł, ustalone na podstawie punktu 1.

Sąd może z własnej inicjatywy sprawdzić WPS przed doręczeniem pozwu drugiej stronie i zarządzić w tym celu stosowne dochodzenie. Po doręczeniu pozwu WPS może zostać sprawdzona tylko na żądanie pozwanego, z tym że musi ono zostać zgłoszone jako pierwsza czynność w sprawie, jeszcze przed merytorycznym odniesieniu się do żądań pozwu.

W wypadku gdy w wyniku sprawdzenia WPS sąd uzna się za niewłaściwy przekaże sprawę sądowi właściwemu.

Cała procedura sprawdzania WPS i przekazania sprawy do innego sądu może być dosyć długotrwała, dlatego sporządzając pozew warto dokładnie zastanowić się nad jego prawidłowym określeniem.

Zdarza się, że roszczenie, którego chcemy dochodzić przed sądem nie daje się jednoznacznie zakwalifikować do jednej z powyższych kategorii, choć niewątpliwie sprawa ma charakter majątkowy. W takich sytuacjach należy poszukiwać odpowiedzi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Z chęcią wykona to za nas adwokat lub radca prawny:)

Day after tornado

Fusce a ante nisl, vitae pretium enim. Nunc imperdiet iaculis augue nec porta! Phasellus congue sapien eget libero ornare lobortis. Aliquam sit amet nulla velit, in posuere tellus. Nulla ut orci lorem. Donec in lectus orci, sed dignissim lacus. Praesent lectus diam, sodales at commodo sodales, hendrerit sit amet justo. Morbi a risus urna. Ut in lorem at nisi ultricies semper? Mauris imperdiet sem euismod ligula pulvinar hendrerit.

Continue reading „Day after tornado”

Lonely children

Fusce a ante nisl, vitae pretium enim. Nunc imperdiet iaculis augue nec porta! Phasellus congue sapien eget libero ornare lobortis. Aliquam sit amet nulla velit, in posuere tellus. Nulla ut orci lorem. Donec in lectus orci, sed dignissim lacus. Praesent lectus diam, sodales at commodo sodales, hendrerit sit amet justo. Morbi a risus urna. Ut in lorem at nisi ultricies semper? Mauris imperdiet sem euismod ligula pulvinar hendrerit.

Continue reading „Lonely children”

Baby gorilla

Fusce a ante nisl, vitae pretium enim. Nunc imperdiet iaculis augue nec porta! Phasellus congue sapien eget libero ornare lobortis. Aliquam sit amet nulla velit, in posuere tellus. Nulla ut orci lorem. Donec in lectus orci, sed dignissim lacus. Praesent lectus diam, sodales at commodo sodales, hendrerit sit amet justo. Morbi a risus urna. Ut in lorem at nisi ultricies semper? Mauris imperdiet sem euismod ligula pulvinar hendrerit.

Continue reading „Baby gorilla”

Stop hunger

Fusce a ante nisl, vitae pretium enim. Nunc imperdiet iaculis augue nec porta! Phasellus congue sapien eget libero ornare lobortis. Aliquam sit amet nulla velit, in posuere tellus. Nulla ut orci lorem. Donec in lectus orci, sed dignissim lacus. Praesent lectus diam, sodales at commodo sodales, hendrerit sit amet justo. Morbi a risus urna. Ut in lorem at nisi ultricies semper? Mauris imperdiet sem euismod ligula pulvinar hendrerit.

Continue reading „Stop hunger”

Nature…freedom

Fusce a ante nisl, vitae pretium enim. Nunc imperdiet iaculis augue nec porta! Phasellus congue sapien eget libero ornare lobortis. Aliquam sit amet nulla velit, in posuere tellus. Nulla ut orci lorem. Donec in lectus orci, sed dignissim lacus. Praesent lectus diam, sodales at commodo sodales, hendrerit sit amet justo. Morbi a risus urna. Ut in lorem at nisi ultricies semper? Mauris imperdiet sem euismod ligula pulvinar hendrerit.

Continue reading „Nature…freedom”

Fusce a ante nisl imperdiet. Nunc imperdiet iaculis augue nec porta! Phasellus congue sapien eget libero ornare lobortis. Aliquam sit amet nulla velit, in posuere tellus orci lorem.
John Doe