Fundacja Służba Niepodległej
Ludwika Zamenhofa 1 / 43, 00-153 Warszawa
KRS: 0000650226, NIP: 5252687097, REGON: 366026533
www.sluzbaniepodleglej.pl fundacja@sluzbaniepodleglej.pl

Fundacja Służba Niepodległej
Ludwika Zamenhofa 1 / 43, 00-153 Warszawa
KRS: 0000650226, NIP: 5252687097, REGON: 366026533
www.sluzbaniepodleglej.pl fundacja@sluzbaniepodleglej.pl

“Badanie poziomu wiedzy młodzieżowych liderów trzeciego sektora” To projekt Fundacji Służba Niepodległej, mający na celu zbadanie stan wiedzy osób zaangażowanych

w funkcjonowanie organizacji pozarządowych w całej Polsce.

Projekt został przeprowadzony za pomocą webankiety, która była w pełni anonimowa. Zakres tematyczny to informacje z obszarów ekonomii, prawa, geografii, politologii, historii oraz wiedzy ogólnej. Ankieta miała na celu kompleksowe sprawdzenie obszarów kompetencji i doświadczenia młodzieżowych liderów organizacji pozarządowych w Polsce. Za pomocą tego projektu chcemy kompleksowo usprawnić działania Fundacji oraz rozwijać merytorycznie beneficjentów naszych projektów w tych obszarach, które wymagają wsparcia edukacyjnego.

Narzędziem badawczym była anonimowa webankieta. Badani to młodzieżowi liderzy trzeciego sektora, którzy są beneficjentami projektów Fundacji Służba Niepodległej, ich wiek to od 18 do 29 roku życia, to osoby aktywne społecznie, często łączące studia, pracę bądź wolontariat, uczestniczący czynnie w życiu społecznym kraju i reprezentujący wszystkie polskie regiony. Struktura ankiety to 18 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i jedno pytanie otwarte opisowe. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21 – 24 grudnia 2019 r.

Z analizy ankiety wynika, że ankietowani posiadają elementarną wiedzę w każdym

z obszarów pytań (prawo, ekonomia, geografia, historia oraz wiedza ogólna) natomiast szczegółowe informacje z zakresu powyższych dziedzin wypadają gorzej. Oznacza to, iż uczestnicy ankiety mają ogólny ogląd na sprawy poruszane w pytaniach, brakuje jednak dokładnych informacji pozwalających na dostatecznie trafne wskazywanie wszystkich właściwych odpowiedzi. Świadczy to o potrzebie pogłębienia nabytych już informacji, które stanowią dobrą podstawę do budowania solidnej i dogłębnej wiedzy wśród beneficjentów projektów Fundacji Służba Niepodległej.

Ankietowani średnio poprawnie odpowiedzieli na 71,72% pytań, natomiast trafnie na wszystkie pytania odpowiedziało jedynie 5.6% ankietowanych. Nikt nie odpowiedział błędnie na wszystkie zadane pytania. Wszyscy ankietowani natomiast odpowiedzieli prawidłowo na ponad połowę pytań. Na pytania o mniej rozbudowanej strukturze trafnie odpowiedzieli niemal wszyscy. Pytania, które zawierały szczegółowe treści często wykazywały tendencję do nierzetelnego zapoznania się z nimi i w efekcie popełnieniem błędu. Pytania z zakresu historii pokazały dobrą znajomość faktów historycznych ogółem, natomiast pytania szczegółowe okazały się znacznie trudniejsze co pokazuje w nich tendencję spadku skutecznych odpowiedzi. Na pierwsze z pytań, dotyczące Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 100% odpowiedziało poprawnie, co wskazuje na posiadanie elementarnej wiedzy badanych na tematy z zakresu prawa. Na kolejne pytanie, na temat ustawy 5b dotyczącej trzeciego sektora poprawnie odpowiedziało 42%, co z kolei wskazuje na mniej szczegółowe zaznajomienie z dokładną treścią ustaw. Jest to tendencja widoczna w dalszej części ankiety i definiuje problem oraz cel. Oznacza to, że ankietowani mają wszelkie predyspozycje do edukowania ich w bardziej zawężonych, wyspecjalizowanych kierunkach, co pozwoli na budowanie większej ilości jednostek eksperckich w środowisku. Co ciekawe na pytanie dotyczące konieczności rejestracji stowarzyszenia zwykłego w KRS 52,9% ankietowanych odpowiedziało błędnie. Wielu z ankietowanych działa prężnie w dziedzinie trzeciego sektora a błędne odpowiedzi można wyjaśnić brakiem szczegółowej wiedzy prawnej, ponieważ nie jest ona powszechnie omawiana. Pytania z zakresu ekonomii ukazują rezultaty bardzo dobrej znajomości ankietowanych na tematy gospodarki i tematów rynku. Na cztery pytania z zakresu wiedzy ekonomicznej ankietowani średnio poprawnie odpowiedzieli na 75% pytań. Fakt ten cieszy tym bardziej, iż środowisko zrzesza osoby legitymujące się wysokimi predyspozycjami do bycia liderami grup oraz aspirują do tzw. elity społecznej, orientujące się na sprawy związane z państwowością, administracją oraz wysokimi pozycjami urzędowymi. Odpowiedzi świadczą także do dobrym przyswojeniu przez beneficjentów dostarczonej już wiedzy z zakresu ekonomii, realizowanej w ramach poprzednich projektów Fundacji. Jest to bardzo dobra pozycja wyjściowa do dalszego rozszerzania umiejętności uczestników, a nasza organizacja planuje w związku z tym dalsze rozwijanie szkoleń i spotkań z zakresu powyższego tematu.

Pytania związane z historią – średnia poprawnych odpowiedzi to 69,74%. Zróżnicowane rezultaty przyniosło pytanie otwarte, które polegało na nazwaniu wskazanej mapy oraz wymienieniu preferowanych państw. W tym podpunkcie wzorowo zadanie wykonała połowa uczestników, 5,8% odpowiedziało źle na zadane pytanie. Stan odpowiedzi bloku tematycznego historia zostanie dogłębnie przeanalizowany i w związku z wynikami Fundacja planuje rozszerzenie tematów historycznych w swoich przyszłych projektach. Świadomość historyczna i rozpowszechnianie historii to jeden z tematów przewodnich organizacji, dlatego planujemy ulepszenie edukacji historycznej i rozszerzenie grupy docelowej odbiorców.

Podsumowując rezultaty ankiety należy przyznać, że stan ogólny wiedzy młodzieżowych liderów trzeciego sektora jest dobry. Badani posiadają elementarną wiedzę na tematy z zakresu prawa, ekonomii, historii, geografii, politologii i wiedzy ogólnej. Wśród ankietowanych nie było przypadków skrajnie negatywnych odpowiedzi, bowiem wszyscy odpowiedzieli poprawnie na ponad połowę pytań. Szczegółowa forma treści wskazuje na potrzebę dalszej edukacji i rozwoju wiedzy beneficjentów projektów Fundacji Służba Niepodległej. Stan wiedzy uczestników jest dobry, jednocześnie można go umiejętnie wykorzystać do dalszego rozwoju. Fundacja zamierza dzięki rezultatom projektu dostosować lepiej program swoich kolejnych projektów, tak by zmaksymalizować efekty działań oraz rezultaty merytoryczne naszych beneficjentów. Planujemy poszerzyć tematykę oraz targetować nasze cele zgodnie z otrzymanymi wynikami. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość i potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy specjalistyczno-eksperckiej.