Podatek VAT

Podatek VAT czyli podatek od towarów i usług jest daniną dotyczącą zarówno sprzedawcy jak i nabywcy, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży.

Teoretycznie podatek VAT powinien być neutralny ekonomicznie dla przedsiębiorcy i ostatecznie jest nim obciążony konsument. Wysokość podatku zależy od wartości netto sprzedaży i wyraża się prostym wzorem:
VAT = cena netto*stawka podatku,
przy czym warto zaznaczyć, że stawki są różne. Omówimy je w dalszej części artykułu.

Wyróżniamy podatek VAT należny i naliczony. Ten pierwszy stanowi kwotę zobowiązania powstającą w momencie wystawienia faktury sprzedaży. Podlega ona wpłacie do urzędu skarbowego. VAT naliczony stanowi natomiast wartość, o jaką nabywca może obniżyć podatek VAT należny w deklaracji VAT. W praktyce widniejąca na fakturze kwota VAT stanowi podatek VAT należny dla sprzedawcy, a dla nabywcy – podatek VAT naliczony.

Podatek VAT może zostać odliczony w deklaracji VAT pod warunkiem, że wydatek, z którym jest powiązany, ma związek z działalnością opodatkowaną.

Co podlega opodatkowaniu?

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • eksport towarów,
  • import towarów na terytorium kraju, czyli przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego,
  • towary objęte remanentem likwidacyjnym,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stawka podatku

Od 2016 roku minimalną wartością nieobniżonego podatku dla państw członkowskich Unii Europejskiej jest 15%, maksymalna stopa nie jest określona.
W Polsce aktualne stawki wynoszą dziś:
23% – podstawowa stawka,
8% – obniżona stawka dla niektórych towarów i usług,
5% – obniżona stawka dotycząca produktów żywnościowych, książek na wszelkich nośnikach fizycznych oraz czasopism,
0% – dla eksportu oraz dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W określonych sytuacjach podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Warto dowiedzieć się, kto ma do tego prawo, przed rozpoczęciem działalności.

Deklaracja podatkowa i forma płatności podatku

Podatek VAT jest podatkiem pośrednim. Opłacanie go następuje w momencie dokonania transakcji przez nabywcę (zawarty jest on w kwocie brutto), nie jest więc płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Niemniej deklarację VAT należy złożyć w rzeczonym urzędzie:

  • do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni dla rozliczających VAT miesięcznie w formie deklaracji VAT-7,
  • do 25. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale dla rozliczających VAT kwartalnie w formie deklaracji VAT-7K.

Od początku 2018 roku płatnicy VAT mają obowiązek comiesięcznego wysyłania elektronicznej deklaracji VAT do 25 dnia następnego miesiąca niezależnie od okresu rozliczania podatku VAT.

Mamy nadzieję, że dzięki powyższym informacjom będzie Wam łatwiej odnaleźć się w zawiłym nieraz świecie podatków, a przynajmniej w światku, jaki tworzy
nam podatek VAT. Bądźcie z nami!

Materiał powstał dzięki dofinansowaniu z NIW-CRSO w ramach PROO.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, którego wysokość wyznacza gmina, stanowi on jeden z większych źródeł dochodów własnych jej budżetu. Warto wiedzieć, za co należy płacić, a za co nie.

Co podlega opodatkowaniu?

– grunty niebędące gruntami rolnymi lub lasem
– budynki i ich części
– mieszkania lub lokale użytkowe wyodrębnione prawnie, tj. posiadające księgi wieczyste.

Kto jest zobligowany do jego uiszczania?

– właściciel,
– osoba używająca gruntów jak właściciel choć nim nie jest, tzw. posiadacz samoistny,
– użytkownik wieczysty gruntów będących własnością publiczną,
– posiadacz mienia publicznego

Nie płacą natomiast:

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej za:

a) budynki gospodarcze tudzież ich część jeśli są:
– wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej
– częścią gospodarstwa rolnego i wykorzystywane są jedynie do działalności rolniczej
– przeznaczone na specjalną produkcję rolną jak np. pasieki, uprawę w szklarniach, hodowlę zwierząt futerkowych itd.

b) grunty i budynki wprowadzone do rejestru zabytków, jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z regulacjami przepisów o ochronie zabytków,

c) grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, użytki ekologiczne

d) działki przyzagrodowe pod warunkiem, że osoba należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spełnia najmniej jeden z poniższych warunków:
– jest w wieku emerytalnym,
– jest inwalidą I lub II grupy,
– jest osobą o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym,
– jest całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

e) grunty, altany działkowe, obiekty gospodarcze do 35 m² oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową – podpunkt ten dotyczy jedynie dóbr położonych w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Uwaga! Być może Twoja gmina przewidziała dodatkowe ulgi. Warto sprawdzić na jej stronie internetowej, być może możesz zapłacić mniej lub wcale.

Materiał powstał dzięki dofinansowaniu z NIW-CRSO w ramach PROO.